Idea Tofifest

Idea festiwalu
Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST to festiwal, który wyróżnia oryginalność. I niepokorność.

Kierunki rozwoju festiwalu wytycza nie tylko szaleńczy pęd kinematografii, ale także twórczy zamęt artystycznych głów, kreatywność, radość tworzenia. Jedno się nie zmienia od lat — „wrodzony” brak festiwalowego nadęcia.

W czym przejawia się zaś niepokorność TOFIFEST? W każdym elemencie jego funkcjonowania! To słowo-klucz, które otwiera (i zawiera w sobie) całe bogactwo festiwalowego programu, funkcjonowania imprezy w przestrzeni, a nawet jego identyfikację wizualną.

Niepokorność to kręgosłup ideologiczny Festiwalu, to odwaga pokazywania dorobku nieszablonowych twórców, wciąż niepoznanych kinematografii, zaskakującego łączenia w programie różnych esencji X Muzy. To właśnie magnetyzujący, twórczy niepokój powoduje, że jesteśmy niepowtarzalni.

Mówimy też: „nie”, maszynowej produkcji festiwali. Chcemy „dotykać” kina własnymi rękoma. Dlatego TOFIFEST to „handmade festival”. Od początku do końca. To Festiwal bez czerwonych dywanów, lawiny błyskających fleszy. Potrafi z wdziękiem i profesjonalizmem dozować dawki kinowego aromatu i z naturalną dla siebie nonszalancją, wśród świeżo pachnących pomarańczy, zapewniać niezapomniane wrażenia zarówno wybitnym gościom, jak i samej publiczności.

TOFIFEST to festiwal frapujących seansów filmowych, długich rozmów, nawiązywania kontaktów i nieszablonowej edukacji. To Festiwal otwierania horyzontów sztuki filmowej na każdego, nie tylko na wybranych.

To festiwal żarłoków filmowych, którzy biorą udział w naszej uczcie festiwalowej. Więc zjedzcie Tofi!

Zapraszam,
Kafka Jaworska
Dyrektor Festiwalu

***

Festival’s idea

The International Film Festival TOFIFEST is a festival that stands out from others, because of its originality and rebellious nature.

The trends in the development of the festival are shaped not only by the frantic rush of cinematography, but also by the creative chaos raging in the heads of artists, their creativity and the joy of creation. Yet one aspect has remained unchanged for so many years: the “innate” lack of any pomposity.

And how does TOFIFEST manifest its rebellious nature? Well, it is seen in each element of its functioning. It is a keyword that opens (and contains) the entire diversity of the festival’s programme, the functioning of the event in space, and even its visual identification.

This rebellious nature is the ideological backbone of the Festival. It is also the courage to present the work of unconventional authors, still unknown cinematographies, as well as a surprising combining of various essences of cinematography, in the festival’s programme. It is precisely this magnetising and creative unrest that we owe the uniqueness of our festival to.

We also say: “No” to the machine-made festivals. We want to “touch” the cinema with our own hands. That’s why TOFIFEST is a “handmade festival” — from A to Z. It is a festival without red carpets and an avalanche of camera flashes. It can charmingly and professionally measure doses of the cinema’s aroma, and can also be naturally nonchalant, providing unforgettable thrills, both for the notable guests and the audience themselves, among the scent of fresh oranges.

TOFIFEST is a festival of fascinating films, long discussions, making friends and unconventional education. It is a festival that opens the horizons of cinema to all — not just to the chosen few.

It is a festival of cinema eaters who take part in our festival feast. So chew Tofi!

I invite all of you!
Kafka Jaworska
Director of IFF TOFIFEST

Komentarze